18 Tầng Địa Ngục – Thể hiện Luật Nhân Quả – Nhân Sanh Khổ đoản, Sanh mạng vô thường

Hãy tham quan 18 tầng địa ngục để tự  xem lại mình, cảnh tỉnh lương tâm, tránh nhân duyên oan trái, không gây điều tội lỗi, để ta cải dữ thành hiền làm nhiều điều phước , sớm tiếp thu đạo lý ở đời,  để một kiếp sanh chấm dứt, họa phước sẽ mang theo.

IMG_0502

dien diem vuong